Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

FICC

Vestigingsadres:
Koekkoekplein 21
3055 ZT Rotterdam

E-mailadres: info@ficc.nl

KvK-nummer: 58670416
Btw-identificatienummer: NL146257637B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  • beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene voorwaarden voor deelname aan een win actie (Giveaway) op de website, Facebook pagina of Instagram van FICC.

 1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf FICC te Rotterdam
 2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van loten. Tijdens de promotieperiode, ga naar de volgende website: www.FICC.nl en koop één of meer producten van de website tijdens de promotieperiode of koop een of meerdere producten uit onze stands. Deelnemers moeten alle vereiste informatie invullen op een daartoe bestemd formulier (“Aankoop Inschrijving”). ONTVANG EEN INSCHRIJVING VOOR ELK € 15,- DIE JE SPENDEERT.
 3. Door deelname aan een win actie (Giveaway) accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. FICC behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
 4. Deelname staat open voor personen die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf FICC en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op FICC.NL, Instagram of Facebook, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
 5. Enkel prijzen die worden beschreven in de win actie (Giveaway) kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door FICC bepaald.
 6. De winnaar zal door een derde onafhankelijke partij worden gekozen uit alle deelnemers. De winnaar zal 3 weken na aflopen van de promotie periode bekend gemaakt worden. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail, Facebook en/of een bericht via FICC.NL. 
De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden opgehaald. Na deze termijn behoudt FICC zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. FICC is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
 7. De actie is niet te combineren met andere acties.
 8. De actie details en looptijd van een actie op FICC.NL of Facebook wordt bekend gemaakt in een artikel over de desbetreffende win actie (Giveaway). Bij winacties (Giveaway) op Facebook wordt de actie details en looptijd vermeld in de Facebook post.
 9. Uitslagen van winacties worden via Facebook of via het artikel op de website bekend gemaakt. De winnaar zal worden gecontacteerd door FICC om eventuele ontbrekende gegevens op te vragen en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. FICC is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
 10. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn niet op naam overdraagbaar. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden door een betrokken webshop of partner, dan is FICC hiervoor niet aansprakelijk. Als de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs niet zou aannemen, is FICC niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.
 11. Speluitslagen van het bedrijf FICC zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. FICC behoudt zich het recht om de win actie (Giveaway) geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 12. FICC of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van FICC (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van FICC. Daarnaast kan FICC geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
 13. FICC is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door FICC.
 15. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van FICC. Daarbij verleen je – bij deelname aan een dergelijke actie van FICC – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die FICC verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld.
 16. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar info@ficc.nl
 17. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. FICC behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.
 18. In het geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over deze actie (Giveaway) dan kunt u contact opnemen met het FICC via info@ficc.nl.
 19. Door deelname aan de actie (Giveaway) verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

 

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door FICC uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een FICC cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door FICC uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en cadeaukaart passen) die worden verkocht door FICC.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan FICC te worden verstrekt. FICC behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door FICC aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen
 3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens kortingscode “cadeaucode” en vul je de exacte code in.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door FICC zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen via www.FICC.nl.
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.
 9. Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de www.FICC.nl website.
 10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: acceptgiro, creditcard, kortingscode, iDEAL of Maestro.
 11. In geval FICC op basis van artikel 9.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo in je account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo.
 12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 14. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 15. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 16. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.
 17. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. FICC zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

FICC respecteert de privacy van alle bezoekers op onze website en streeft ernaar de privacy te bewaren van alle online bezoekers op onze website www.ficc.nl. Wij gebruiken jouw gegevens om jouw bestellingen zo snel en eenvoudig mogelijk af te handelen of om bepaalde delen van onze websites beter af te stemmen op jouw interesses. In dit document wordt beschreven hoe wij omgaan met jouw online privacy en online veiligheid.

Als wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen, kunnen wij jou daarvan op de hoogte stellen, o.a. door die wijzigingen hier te posten zodat je altijd weet welke gegevens wij verzamelen, hoe wij die gegevens mogelijk gebruiken en of we die gegevens met anderen delen.

Een overzicht van dit document:

 1. Welke gegevens we verzamelen
 2. Hoe wij jouw gegevens mogelijk delen
 3. Jouw gegevens zijn veilig bij FICC (online veiligheid)
 4. Cookies
 5. Online adverteren
 6. Jouw gegevens bij ons beheren
 7. Contact met ons opnemen bij FICC

1. Welke gegevens we verzamelen

We kunnen gegevens verzamelen als jij je registreert voor reclame-e-mails, als je een winkelaccount opent, artikelen koopt, contact opneemt met de klantenservice of deelneemt aan andere interactieve functies op onze websites (bv. klanttevredenheidsenquêtes). Deze gegevens kunnen bestaan uit jouw naam, adres, bank- en betalingsgegevens. Lees ook onze online algemene voorwaarden waarin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met door de gebruiker gegenereerde content en gerelateerde functies. Je vindt een link naar onze algemene voorwaarden onderaan op de pagina’s van onze websites.

 • Als je een bestelling plaatst in de webwinkel van FICC, verzamelen wij jouw naam, e-mailadres, factuurinformatie en verzendgegevens om jouw bestelling te kunnen afronden en leveren.
 • Om jouw winkelervaring zo leuk mogelijk te maken verzamelen wij, met jouw toestemming, persoonlijke informatie over jouw bestellingen en het gebruik van onze diensten. Met deze informatie kunnen wij de website op jou afstemmen en jou producten aanbevelen waarin je mogelijk bent geïnteresseerd.
 • Als je een account opent bij FICC, verzamelen wij jouw gegevens op een beveiligde server. Wij vragen jou je naam, e-mailadres, factuurinformatie en verzendgegevens in te vullen zodat je ze bij een mogelijke volgende aankoop niet nogmaals hoeft in te vullen.
 • De informatie die wij verzamelen over het gebruik van onze site(s) en de feedback, helpen ons de website(s) verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als je besluit een beoordeling te schrijven, kun je ervoor kiezen of je dat onder je eigen naam doet, of anoniem. Wij zijn benieuwd naar de mening van onze bezoekers, maar wij houden ons het recht voor beoordelingen niet te publiceren of deze te verwijderen als ze niet voldoen aan onze algemene voorwaarden.
 • Met jouw toestemming informeren wij je over nieuwe functies, specials en andere promotionele activiteiten van FICC. Als je dat niet wilt, kun je dit wijzigen in jouw accountinstellingen of door ons een e-mail te sturen via info@ficc.nl
 • Als je solliciteert naar een functie bij FICC, ongeacht of dat via de website, per e-mail of gewone post gebeurt, vragen wij je ons te voorzien van jouw persoonlijke informatie, je cv en motivatiebrief.

2. Hoe wij jouw gegevens mogelijk delen

Wij maken jouw gegevens bij ons niet openbaar en verkopen deze ook niet aan externe partijen, behalve zoals staat aangegeven in ons privacybeleid of met jouw toestemming. We kunnen je ook de mogelijkheid geven je af te melden voor andere manieren waarop wij de gegevens die jij ons hebt gegeven, gebruiken.

We kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met onze dienstverleners. Voorbeelden van dingen die onze dienstverleners doen waarbij mogelijk jouw persoonlijke gegevens zijn betrokken, zijn:

 • Autoriseren van creditcard- en chequetransacties, afronden van bestellingen, sweepstakes en wedstrijden, ons loyaliteitsprogramma, en product- en servicepromoties van merken die bij ons zijn aangesloten.
 • Ontwikkelen, hosten of onderhouden van websites namens FICC.
 • Opslag van producten, personaliseren van producten en uitvoeren van diensten voor het afronden en verzenden van bestellingen namens FICC of namens jou en op jouw verzoek.
 • Bundelen van klantengegevens en/of verbeteren van klantenservice. We kunnen dergelijke gebundelde gegevens daarna delen met mogelijke marketingpartners en adverteerders.

 

Deze dienstverleners krijgen toestemming voor toegang tot al jouw gegevens of een deel daarvan voor zover ze dat nodig hebben en kunnen namens ons gebruik maken van cookies (zoals hieronder wordt gedefinieerd) of een andere automatische verzameltechnologie. De dienstverleners worden contractueel beperkt in de manieren waarop ze jouw persoonlijke informatie gebruiken.

In het geval dat een store of divisie van FICC of (de bedrijfsmiddelen van een entiteit van) FICC geheel of gedeeltelijk gekocht, verkocht of anderszins wordt overgedragen, of zich bevindt in een potentiële transactie, is het waarschijnlijk dat klantengegevens gebruikt worden voor evaluatiedoeleinden en opgenomen worden bij de overgedragen bedrijfsmiddelen.

Wij houden ons het recht voor alle gegevens te openbaren in de mate waarin wij redelijkerwijs van mening zijn dat openbaarmaking daarvan wettelijk verplicht is, om het beleid van onze websites te handhaven, of om jouw rechten, eigendom of veiligheid of die van anderen te beschermen. Merk op dat het gebruik van elke functie die jij op onze websites aantreft zoals Facebook Connect of de ‘vind ik leuk’-functie (eveneens gekoppeld aan Facebook) ertoe kan leiden dat er door ons of door anderen gegevens worden verzameld of gedeeld over jou. Wij kunnen niet regelen hoe jouw gegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt of gedeeld door sites van externe partijen of aan wie dat openbaar wordt gemaakt. Zorg ervoor dat je het privacybeleid en de instellingen op de sites van jouw sociale netwerken leest om er zeker van te zijn dat je begrijpt welke gegevens ze delen en daarmee akkoord gaat.

Als je niet wilt dat FICC gegevens over jou deelt met de sites of applicaties van social media, moet je niet naar de sites of applicaties van die social media gaan. Je moet dan bijvoorbeeld niet op een ‘vind ik leuk’-knop klikken op een productdetailpagina.

3. Jouw gegevens zijn veilig bij FICC (online veiligheid)

Wij stellen jouw vertrouwen in ons bijzonder op prijs. FICC streeft ernaar jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij hebben redelijke beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder Secure Socket Layer (SSL)-encryptietechnologie en andere middelen om alle gegevens over jou die we mogelijk op onze websites verzamelen, te beschermen. We maken gebruik van een reeks maatregelen om er zeker van te zijn dat jouw persoonlijke gegevens (waaronder de gegevens in jouw cv en motivatiebrief) worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik of ongepaste openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging, onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies. Het internet is echter een open systeem en FICC kan niet garanderen dat de door jou ingevulde persoonlijke gegevens niet door anderen kunnen worden onderschept.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot of betrokken zijn bij het verwerken van persoonlijke gegevens, respecteren de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.

Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere organisaties. Zij kunnen persoonlijke gegevens van bezoekers op hun site verzamelen. FICC kan de content of privacypraktijken van externe websites niet garanderen en neemt geen verantwoording voor die websites.

4. Cookies en ‘Do Not Track’

We kunnen ‘cookies’ op onze website gebruiken. Een cookie functioneert als een identificatiekaart voor jouw computer. Als je naar de websites van FICC gaat, worden er unieke cookies op jouw computer gezet om jouw browser te onderscheiden van alle andere browsers die onze sites bezoeken. Door jouw browser te herkennen kunnen we jou beter van dienst zijn.

De meeste browsers bieden je de keus om cookies te accepteren of te weigeren door je browservoorkeuren aan te passen. Je hebt de keus om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gesteld als er een cookie wordt geplaatst, of om alle cookies te weigeren. Merk op dat als je besluit alle cookies te weigeren, bepaalde onderdelen van deze website mogelijk voor jou niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren. Daarnaast kan FICC Google Analytics gebruiken om de activiteit op onze websites te monitoren. Als je meer wilt weten over hoe Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt, ga je naar: “How Google uses data when you use our partners’ sites or apps” op www.google.com/policies/privacy/partners.

5. Online adverteren

Scotch & Soda kan deelnemen aan adverteren op basis van interesse. Zoals hierboven wordt beschreven, kunnen we automatisch gegevens verzamelen over hoe jij door websites bladert, apps gebruikt en winkelt om jouw klantervaring te verbeteren, onze klantenservice te optimaliseren en om jou te voorzien van berichtgeving en reclame van ons of van anderen. Door middel van adverteren op basis van interesse willen FICC en onze advertentiepartners jou advertenties laten zien die relevanter zijn voor jouw interesses.

Je hebt opties met betrekking tot adverteren op basis van interesse. Je kunt ons en onze partners beperken in onze mogelijkheden deze gegevens te verzamelen en te gebruiken. Merk op dat als jij ervoor kiest om hier niet aan mee te doen, je wel nog advertenties op FICC sites te zien krijgt en berichtgeving van ons ontvangt, maar die zullen niet gebaseerd zijn op hoe jij door onze site bladert en op onze site winkelt. Om je af te melden voor het ontvangen van op interesse gebaseerde advertenties van externe partijen stuur mail naar info@ficc.nl.

Als alternatief, en zoals hierboven wordt beschreven, kun je ook het automatisch verzamelen van sommige gegevens voorkomen door cookies in jouw browser uit te schakelen.

6. Jouw gegevens bij ons beheren

Door jouw persoonlijke gegevens in te vullen geef je ons je toestemming om die gegevens te gebruiken zoals aangegeven in dit privacybeleid. Je hebt de volgende rechten om jouw gegevens te wijzigen: het recht om de gegevens te bekijken die we over jou bewaren, het recht om verkeerde of onvolledige gegevens te laten corrigeren, of (in bepaalde omstandigheden) je persoonlijke gegevens te laten verwijderen, en het recht om ons te vragen te stoppen jou informatie te geven over onze diensten. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen zoals hieronder wordt uitgelegd.

7. Contact met ons opnemen bij FICC

Als je vragen hebt, feedback wilt geven of meer wilt weten over hoe jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt, of als je toegang tot je persoonlijke gegevens wilt hebben, of die wilt laten corrigeren of verwijderen, kun je contact met ons opnemen via  info@ficc.nl

FICC houdt zich aan de informatieverplichting conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

COOKIES POLICY 

This website use cookies Policy.

What are cookies?

They are small amounts of information sent through a website or App and stored in the user’s browser or device, this way website which emits them can access the user’s previous activity.

What kind of cookies FICC Sites use?

Functional Cookies: These cookies allow our websites, products and services to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. These cookies can also be used to track if you accept our cookies policy or share our content through social networks.

Analytical Cookies: These cookies allow us to count the number of visitors to our website, storage searches and clicks as well as analyze and measure their experience through statistics. In some cases we use a third-party to provide this information. 

Advertising Cookies: These cookies allow us,Treated appropriately by us or third parties, to manage the advertising spaces of the website more efficiently, adjusting the content of the advertisement to the use made of our website. For that, we may analyze your navigation habits in Internet and show publicity related to your navigation profile.

 • Functional:

Type: First-Party – Fashiola – Fashiola
Description: Used to the normal behavior of the webpage like passing on information from one page to the next, Saving preferences and settings, enhance user-friendliness, offer the option to save login data  or provide the possibility to react to our website.
Name: PHPSESSID; _gads; _dc_gtm-UA-51859356-1; _ga; _gid; _uetsid; kld-b; Kld-salehint

Type: First-Party – Fashiola – Kleding
Description: Used to check if you have consented to use the cookies of the website.
Name: cookie_consent

 

 • Analytical / Advertising

Type: Third-Party – Bing – bing.com
Description: Used by Bing to display ads, analyze website and other operative purposes. http://choice.microsoft.com/es-es/opt-out.
Name: MUID; MR

Type: Third-Party – Doubleclick – doubleclick.com
Description: Used by Doubleclick (Google) to detect if browser accepts cookies, measure interactions with adds, shows ads customized to your likely interest and avoid showing same ads too much times. 
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en 
https://www.google.com/settings/ads/plugin
Name: DSID; IDE

Type: Third-Party – Facebook – facebook.com
Description: Used to assign a unique identifier and management of Facebook interactions
Name: fr

Type: Third-Party – Google – google.com
Description: Google use this cookie to customize ads to your likely interest. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Name: 1P_JAR; APISID; HSID; NID; SAPISID; SID; SIDCC; SSID; OTZ; DV

 

Do we use cookies on different sites?

Yes, we provide information about cookies on each site. Also we inform you that our sites under social networks may use cookies which are not managed by us. Please read the use our social network providers do of cookies before access to them:

Can I deactivate or change the setting of cookies? 

Yes, cookies can be deactivated. However, if you decide to use this setting, you might not be able to access certain parts of our website. This could be the cause for less efficient navigation and the inability to take advantage of all of our services. To allow, get to know, block, or delete the cookies installed, you can access the settings in the browser installed on your computer. For example, you can find information on how to do this in case you use the browser:

Firefox | Chrome | Explorer | Safari | Opera

 If you wish to deactivate permanently those cookies which allow us to show you advertisements that are customized to your likely interests, you can do it through send a email to info@ficc.nl then we deactivate those behavioral advertising cookies which has been installed on your web browser as well as select your preferences related to behavioral advertising.

Amendments o updates to this Policy

This Cookie Policy may be changed at any time without prior notice due to updates or legislative changes. We will try to inform about any change made to this policy so user can provide prior consent to it but we recommend you to verify this policy periodically. The use of this Site after the changes implies your acceptance of this policy.